Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens de Woonbalie- website te gebruiken. Door de Woonbalie-website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en gaat u akkoord met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Woonbalie-website.

Algemeen
Deze website is samengesteld door de naamloze vennootschap Woonbalie BV, statutair gevestigd te Tilburg, Kamer van Koophandel: 65092856, (hierna: ‘WOONBALIE’).

Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van Woonbalie-website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van WOONBALIE en/of derden; (b) het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WOONBALIE, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt WOONBALIE zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
WOONBALIE is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website(s), noch van website die op enigerlei wijze met de website van WOONBALIE zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). WOONBALIE is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. WOONBALIE is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via haar website(s) van Woonbalie.nl worden aangeboden.

WOONBALIE is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website(s), daaronder begrepen — maar niet beperkt tot — schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WOONBALIE.

WOONBALIE garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. WOONBALIE garandeert ook niet dat de op haar website(s) aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. WOONBALIE garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt. WOONBALIE is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan WOONBALIE.

U vrijwaart WOONBALIE voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website(s).

Nietigheid
Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Overige
WOONBALIE behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen WOONBALIE en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.